Shutterstock

Hur många djurarter finns det?

Biologerna verkar fortsätta att upptäcka nya djur. Har man några siffror på hur många djurarter det finns?

Antalet djurarter på jorden är omöjligt att fastslå fullständigt exakt.

Dels för att det hela tiden upptäcks nya djurarter, speciellt inom grupper som insekter och andra ryggradslösa djur, och dels för att man när det gäller många djurgrupper aldrig har gjort några försök att skapa en samlad beräkning av hur många arter som egentligen är vetenskapligt beskrivna.

Det existerar i dag inte någon gemensam databas för de olika arterna.

Antalet arter beror dessutom också på hur man definierar en djurart, och i den frågan råder det inte fullständig enighet bland världens forskare.

Man utgår från att det i dag har beskrivits någonstans mellan en och en halv och två miljoner olika djurarter.

Av dessa är insekterna den i särklass största djurgruppen.

Man har nämligen funnit minst 1,2 miljoner olika arter av insekter.

I den andra änden av skalan finner man mycket små artgrupper som dolksvansarna, som bara omfattar fyra olika arter.

Nu är det naturligtvis stor skillnad på hur många olika arter man har funnit och beskrivit och hur många arter det faktiskt finns totalt.

Det är ju oerhört svårt att veta hur många djurarter som återstår att upptäcka.

Ända sedan mitten av 1800-talet, när den engelske biologen Richard Owen ansåg att man hade upptäckt större delen av de djur som existerar, har man hela tiden varit tvungen att revidera det förmodade totalantalet djur på klotet.

Varje gång ett nytt område undersöks i detalj eller med hjälp av nya tekniker visar det sig att artantalet är betydligt större än förväntat.

Man kan knappt skaka ett träd i regnskogen utan att det dimper ned en djurart som ingen tidigare känt till.

Även de allra försiktigaste uppskattningar av det totala antalet arter utgår från att vi har funnit högst hälften av de existerande djurarterna.

Andra menar att det kan finnas mer än 100 miljoner olika djurarter.