Hur undviker fåglar att kollidera?

Jag har ofta undrat över hur enorma flockar av exempelvis starar kan navigera utan att flyga in i varandra. Vilken är förklaringen?

Gigantisk flock av fåglar
© Shutterstock

Forskare från Italien och Frankrike har just publicerat resultaten av tre års studier av starflockar. Forskarna fann två väsentliga förklaringar till att en del fågelarter kan flyga i mycket stora flockar utan att kollidera. För det första besitter dessa arter fantastiska flygfärdigheter och en välutvecklad förmåga att kommunicera. Fåglar i stora flockar är små, snabba och lätta fåglar, som dels kan röra huvudet mycket snabbt för att orientera sig, dels har ett styvt skelett som är lämpat för snabba kursbyten. För det andra – och det var något mer överraskande för forskarna – förhåller sig fåglarna inte bara som hittills antagits till de närmaste grannarna i flocken utan navigerar i förhållande till 6–7 bestämda fåglar, som kan vara nära, lite längre bort eller delvis dolda av andra fåglar, men inom en radie av 0,5–2 meter. När samtliga fåglar håller ögonen på flera andra fåglar i flocken, sker inga kollisioner, och flocken kan fungera som en stor organism. Beteendet förklarar hur en fågelflock konstant kan ändra form – utan att små grupper av fåglar i utkanten skiljs av. Modellen kan också förklara hur flocken snabbt samlas igen när den har varit splittrad, till exempel efter att en rovfågel flugit genom flocken. Det är just för att undvika angrepp från rovfåglar som fåglarna flyger i flock. Rov-fågeln förvirras nämligen av den stora mängden fåglar och har därför svårt att fokusera på en enstaka individ.