Boy shaving

Varför sjunker pubertetsåldern?

Forskarna vet ännu inte varför pubertetsåldern sjunker, men de arbetar för närvarande med flera teorier.

I mitten av 1800-talet var en flicka normalt 17 år, innan hon fick sin första menstruation, men i dag inträffar detta vanligtvis redan i 13-årsåldern. Flickor utvecklar också bröst i allt yngre ålder, och bara under de senaste femton åren har brösten i genomsnitt börjat växa ett helt år tidigare, det vill säga strax innan flickorna fyller tio år. Detta visar en dansk undersökning från 2009.

Även om pojkarnas utveckling av allt att döma inte är lika forcerad, kommer även de tidigare i puberteten. Det har gosskörer över hela världen tvingats lära sig leva med. En studie från 2007 av 463 pojkar från Köpenhamns gosskör visar sålunda att pojkarna under loppet av en tioårsperiod kommit i målbrottet fyra månader tidigare än förr.

Likaledes visar en helt ny, bulgarisk undersökning från 2010 att pojkarnas pubertet i dag börjar ett år tidigare än den gjorde för 30 år sedan. Forskarna mätte storleken på testiklarna hos 6200 pojkar i åldern 0–19 år och fann att de börjat växa i tolvårsåldern – vilket är det första tecknet på pubertetens inträde. Hos pojkar som deltog i en motsvarande undersökning år 1980 startade tillväxten av testiklarna i 13-årsåldern.

Vuxen kropp och barnslig hjärna

Den tidiga puberteten – som ju markerar övergången från barn till könsmogen vuxen – bekymrar forskarna, eftersom den accelererade fysiska utvecklingen inte motsvaras av en likaledes snabbare social och mental mognadsprocess. Det kan skapa problem, när den lilla vuxna ska ställa om sitt beteende till sociala situationer, som har helt andra spelregler än barndomens, där individen känslomässigt är mer på hemmaplan. Åtskilliga undersökningar har visat att ju tidigare flickor kommer i puberteten, desto större är risken för att de utvecklar depression och ångest. För både flickor och pojkar gäller det dessutom att tidig pubertet hänger samman med en ökad tendens att röka, att begå kriminella handlingar och att debutera sexuellt i en lägre ålder.

Det verkar också kunna finnas hälsomässiga konsekvenser av att komma tidigt i puberteten. I en stor norsk undersökning vid universiteten i Bergen och Tromsö, vars resultat publicerades år 2007, följde man genom nästan 40 år över 60000 kvinnor, som samtliga hade upplyst om när de kommit i puberteten.

Det visade sig att för varje år tidigare som kvinnornas pubertet hade inträffat ökade deras dödlighet med 2,4 procent. Kvinnor som hade haft den första menstruationen före tretton års ålder löpte således tolv procent större risk att dö i cancer, hjärt-kärlsjukdomar, hjärnblödningar, olyckor eller av helt andra orsaker än kvinnor, som fick sin första menstruation efter att de hade fyllt sjutton år.

Den norska undersökningen ger ingen förklaring på varför det är så, men flera andra forskare har visat på sannolikheten att tidig pubertet medför en ökad risk att drabbas av bröstcancer eller cancer i äggstockarna. Tidigare ansåg man också att det fanns en större tendens att utveckla fetma senare i livet, om man hade kommit tidigt i puberteten, men detta samband har nu ifrågasatts. Det förhåller sig sannolikt tvärtom, så att det istället är fetma i barndomen som kan leda till tidig pubertet.

Tema

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: