Vilken tideräkning använde man, innan Jesus föddes?

I dag talar vi till exempel om år 300 f Kr, men vad kallade man detta år, innan Jesus föddes?

1 september 2009

Den kristna världens tideräkning, som idag är den mest utbredda, konstruerades av munken Dionysius Exiguus år 525. Då hade de delar av världen som hörde till romarriket satt Roms grundande som nollpunkt för tidens gång. Enligt vår tideräkning var det 753 f Kr, vilket var det årtal som Dionysius utgick från, då han räknade sig fram till Jesu födelse, som skulle utgöra utgångspunkten för den kristna tideräkningen. Andra kulturer har tagit andra årtal som utgångspunkt för beräkning av en epok eller era. Judarna räknar åren efter världens skapelse, som enligt vår tide- räkning skedde 3761 f Kr. Muslimerna startar sin tideräkning med Muhammeds utvandring från Mekka 16 juli 622 e Kr. Andra folk, till exempel mayaindianerna och aztekerna, hade en cyklisk beräkning av tiden, som inte som hos oss startar på ett ställe och försvinner ut i evigheten. Mayaindianerna använde sig av cykler på mer än 5000 år, medan aztekerna hade en cykel på 52 år. Därefter började de på en ny cykel. På senare år har det i internationella sammanhang blivit ganska vanligt att använda förkortningen B P, Before Present (före nutiden). Till exempel är år 300 f Kr detsamma som 2301 B.P. Så tillmötesgår man andra kulturer genom att inte ge den kristna kyrkan patent på tideräkningen.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: